Stowarzyszenie Akademia Wspierania Rozwoju Człowieka wyrosło z potrzeby spotykania się i uczestniczenia w rozwoju zmierzającym w stronę jak najpełniejszego Człowieka. Ogarniając ludzkość w czasie i przestrzeni (historia) oraz jego najgłębsze odkrycia dotyczące Natury Świata i Natury Ludzkiej (nauka, religia, filozofia, sztuka) chcemy odnieść się do teraźniejszości zwracając uwagę na złożoność i wielowymiarowość, a zarazem na prostotę, piękno i jedność wszystkich zjawisk.

Przyglądając się z zaciekawieniem, lecz nie bezkrytycznie, różnym systemom myślenia o rzeczywistości, paradygmatom, strategiom towarzyszącym organizowaniu społeczeństw, nietrudno zauważyć, że systemy i formy monocentryczne generowały szereg zjawisk jak ortodoksja, fundamentalizm, socjocentryzm, dyktatury, egocentryzm, tyrania, absolutyzacja, totalitaryzm, idealizacja, demonizacja, itp. prowadząc do koncentracji, różnorodnych potencjałów i dóbr (energia, forma) w określonej przestrzeni (scena), w posiadaniu określonych grup lub jednostek, stwarzając nierównowagę, podziały ekonomiczne, rasowe, wyznaniowe, wyzysk, ekspansjonizm, konflikty i nadużycia we wszelkich postaciach w odniesieniu do Człowieka i Świata jako całości.

Zróżnicowanie, podziały, granice to zjawiska na pewnym poziomie (forma) naturalne i nieuniknione, lecz realizowane (sterowanie) w oparciu o jawny lub ukryty wzorzec monocentryczny, bez świadomości i wizji całości, a także bez poszanowania autonomii jednostek oraz społeczności, prowadzą do rozbicia całości, napięć, a także deformacji istot ludzkich (psychopatie, socjopatie) jak i też całych społeczności i systemów zarządzania (sterowanie).

Bunty, herezje, rewolucje, schizmy, rozłamy, antagonizmy, konflikty wszelkiego rodzaju (czasami zbrojne), to przejawy naturalnych tendencji do wyłamania się spod monocentrycznego sterowania prowadzące do ujawnienia i wyrażenia innych wartości, idei, zasad, metod czy też sposobów istnienia, widzenia i rozumienia rzeczywistości (dwucentryczność, policentryczność) zarówno tej tzw. zewnętrznej jak i też wewnętrznej. Mogą wtedy zostać dopuszczone i ujawnione nie odkryte lub nie używane, a także blokowane i hamowane czy tłumione przez dominującą ideologię potencjały, możliwości i wzorce.

W ten sposób dochodzi do głosu i wyraża się instynkt indywiduacji. Popęd czy też instynkt indywiduacji obecny jest we wszelkich formach życia co oznacza, że nie istnieje na Ziemi życie, które nie byłoby indywidualne. Każda forma życia z samej natury przejawia się w aspekcie zróżnicowanym, w przeciwnym razie życie by nie istniało. Umożliwia to urzeczywistnienie tego, co w człowieku na dany czas jest istotnie żywotne (aktualizacja). W zdrowym układzie społecznym to, co żywotne w indywidualnym procesie jednostki jest również żywotne i przydatne w społecznym wymiarze.

Ruch i zmiana są nieodzowne lecz nie mogą opierać się już dziś na przypadkowości i nieświadomości. Muszą rozwijać się w oparciu o dogłębne wglądy i zrozumienie podstawowych, fundamentalnych faktów psychicznych i społecznych z uwzględnieniem uczuć, emocji oraz intuicji i prowadzić do jak najpełniejszego, świadomego i kreatywnego uczestnictwa w kształtowaniu społeczności (socjokreacja). Każdy człowiek i każda społeczność ponosi odpowiedzialność za całość i jest całością. Czasy dzisiejsze, jak nigdy wcześniej, wymagają otwartości i wsparcia dla Świata jako całości. Stanie się to możliwe gdy będziemy wspierali każdą z jego części (policentryczność).

Stoimy przed koniecznością wypracowania takich form współistnienia społeczeństw, społeczności (właściwa polityka, ekonomia, etyka, ekologia) i jednostek ludzkich, które umożliwią jak najlepszą organizację złożonych struktur społecznych (policentryczność, wzory) z uwzględnieniem dynamiki faz rozwojowych, w jakich znajdują się ludzie i ich systemy w dążeniu do pełnej tożsamości.

Nieuwzględnienie pełnych, wielowymiarowych całości (wielocentryczność) i uleganie monocentrycznym pokusom oraz przyzwyczajeniom będzie nadal stwarzać zagrożenia na wielu poziomach egzystencji. "Jeśli rozpoznaje się istnienie tylko pewnego układu energii, tylko jemu podporządkowuje, reszta energii niszczy całkowicie ten układ." Joseph Campbell

Uwzględniając rozwój i osiągnięcia myśli ludzkiej oraz praktykę w konfrontacji z konkretnymi problemami nawiązujemy w naszych założeniach, projektach i metodach działania do najbardziej płodnych, twórczych, praktycznych i służących Człowiekowi i Światu odkryć i wglądów socjologii, psychologii, nauk ścisłych, medycyny, filozofii, antropologii, sztuki i wielu innych dziedzin życia społecznego.

Bierzemy pod uwagę historyczny rozwój wskazując na jego obecność w teraźniejszości, nie rezygnując z wizji, marzeń, potrzeb, obaw, oczekiwań i wymagań sięgających w najbliższą i dalszą przyszłość. Podstawowy warunek jakim się kierujemy, to wiara w Pełnego Człowieka.

"Tak samo jak każda racjonalna wiara, i ta również (wiara w ludzkość) nie jest jakimś pobożnym życzeniem, ale opiera się na dowodach minionych osiągnięć rodzaju ludzkiego i na wewnętrznych doznaniach każdego człowieka, na jego własnym odczuciu rozumu i miłości" Erich Fromm "O sztuce miłości"
Założenia, cele i sposoby działania Akademii (wyciąg ze statutu)

Akademia jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, o celach niezarobkowych, zawiązanym w celu realizacji i wspierania działań socjotwórczych i kulturotwórczych, kształtowania aktywnych postaw w życiu społecznym, przyczyniania się do rozwoju żywej i różnorodnej tkanki społecznej pozwalającej na pełny i satysfakcjonujący rozwój jednostki, grupy i zbiorowości.

Celami Akademii są: 1. budowanie wspólnych podstaw socjokreacji w oparciu o przyjazną przestrzeń dla wymiany myśli, idei oraz działania; 2. prowadzenie działań psycho- i socjoedukacyjnych (poszerzenie świadomości zjawisk psychologicznych i społecznych); 3. tworzenie i promowanie wartościowych zjawisk socjotwórczych; 4. wspomaganie organizacji pozarządowych w wymiarze technicznym, szkoleniowym i informacyjnym; 5. propagowanie i promowanie humanistycznych, ekologicznych i głęboko demokratycznych postaw społecznych; 6. wspieranie rozwiązań istniejących konfliktów i praca nad brakiem komunikacji pomiędzy elementami struktur społecznych; 7. prowadzenie działalności naukowo-badawczej z poszanowaniem zasady jedności wszystkich zjawisk oraz wyjątkowości każdego systemu; 8. propagowanie i realizacja w przestrzeni miasta Bielsko-Biała i poza nim spotkań różnych społeczności z uwzględnieniem kontaktów międzykulturowych; 9. działania na rzecz integracji europejskiej w każdej z możliwych sfer życia społecznego; 10. rozbudzanie świadomości przynależności do całego świata (dostrzeganie zjawisk makroświatowych w lokalnej przestrzeni – jednostki i zbiorowości); 11. udzielanie pomocy osobom i rodzinom z powodu: * ubóstwa * sieroctwa * bezdomności * bezrobocia * wykluczenia społecznego i dyskryminacji * niepełnosprawności * długotrwałej choroby * alhoholizmu i narkomanii * bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych * trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego * klęski żywiołowej lub ekologicznej * potrzeby ochrony macierzyństwa i wielodzietności; 12. współpraca z organami państwowymi i samorządu terytorialnego oraz innymi organizacjami i instytucjami w zakresie realizacji celów przyjętych w punktach 1-10; 13. współpraca z międzynarodowymi organizacjami i instytucjami w zakresie realizacji celów przyjętych w punktach 1-10. Akademia swe cele realizuje poprzez: 1. organizowanie konferencji, seminariów, prelekcji, sesji naukowych i spotkań dyskusyjnych oraz innych imprez; 2. prowadzenie działalności edukacyjnej (szkolenia, wykłady, kursy i warsztaty) oraz wydawniczej; 3. stworzenie ośrodka informacji i dokumentacji wspierającego realizację celów statutowych; 4. promowanie partnerstwa pomiędzy sektorem pozarządowym, samorządami lokalnymi i regionalnymi oraz podmiotami gospodarczymi; 5. wypowiadanie się w sprawach publicznych, a szczególnie w sprawach dotyczących ważnych przedsięwzięć realizowanych przez władze państwowe i samorządowe zarówno szczebla lokalnego jak i centralnego, które są związane z celami statutowymi; 6. występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych instytucji, władz i urzędów oraz sądów w sprawach związanych z celami statutowymi; 7. współpracę z osobami oraz instytucjami i organizacjami realizującymi podobne cele; 8. włączanie się w organizowanie imprez i przedsięwzięć inicjowanych przez inne organizacje i instytucje realizujące podobne cele; 9. przynależność do innych organizacji krajowych i międzynarodowych realizujących podobne cele; 10. wykonywanie zadań zleconych przez organy państwowe i samorządu terytorialnego; 11. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji; 12. angażowanie się w ustalenia zasad etyki i stała troska o ich przestrzeganie; 13. działanie na rzecz swoich członków poprzez wspieranie ich rozwoju i podnoszenie kwalifikacji; 14. inne działania zmierzające do realizacji celów statutowych; Działalność Akademii prowadzona jest na rzecz ogółu społeczności. (Pełna wersja statutu do pobrania w stopce.)
Akademia Wspierania Rozwoju Człowieka

Academy of Supporting the Human Developement Association


Polski
English