Stowarzyszenie Akademia Wspierania Rozwoju Człowieka wyrosło z potrzeby spotykania się i uczestniczenia w rozwoju zmierzającym w stronę jak najpełniejszego Człowieka. Ogarniając ludzkość w czasie i przestrzeni (historia) oraz jej najgłębsze odkrycia dotyczące Natury Świata i Natury Ludzkiej (nauka, religia, filozofia, sztuka) chcemy odnieść się do teraźniejszości zwracając uwagę na złożoność i wielowymiarowość, a zarazem na prostotę, piękno i jedność wszystkich zjawisk.

Przyglądając się z zaciekawieniem, lecz nie bezkrytycznie, różnym systemom myślenia o rzeczywistości, paradygmatom, strategiom towarzyszącym organizowaniu społeczeństw, nietrudno zauważyć, że systemy i formy monocentryczne generowały szereg zjawisk jak ortodoksja, fundamentalizm, socjocentryzm, dyktatury, egocentryzm, tyrania, absolutyzacja, totalitaryzm, idealizacja, demonizacja, itp. prowadząc do koncentracji, różnorodnych potencjałów i dóbr (energia, forma) w określonej przestrzeni (scena), w posiadaniu określonych grup lub jednostek, stwarzając nierównowagę, podziały ekonomiczne, rasowe, wyznaniowe, wyzysk, ekspansjonizm, konflikty i nadużycia we wszelkich postaciach w odniesieniu do Człowieka i Świata jako całości.

Zróżnicowanie, podziały, granice to zjawiska na pewnym poziomie (forma) naturalne i nieuniknione, lecz realizowane (sterowanie) w oparciu o jawny lub ukryty wzorzec monocentryczny, bez świadomości i wizji całości, a także bez poszanowania autonomii jednostek oraz społeczności, prowadzą do rozbicia całości, napięć, a także deformacji istot ludzkich (psychopatie, socjopatie) jak i też całych społeczności i systemów zarządzania (sterowanie).

Bunty, herezje, rewolucje, schizmy, rozłamy, antagonizmy, konflikty wszelkiego rodzaju (czasami zbrojne), to przejawy naturalnych tendencji do wyłamania się spod monocentrycznego sterowania prowadzące do ujawnienia i wyrażenia innych wartości, idei, zasad, metod czy też sposobów istnienia, widzenia i rozumienia rzeczywistości (dwucentryczność, policentryczność) zarówno tej tzw. zewnętrznej jak i też wewnętrznej. Mogą wtedy zostać dopuszczone i ujawnione nie odkryte lub nie używane, a także blokowane i hamowane czy tłumione przez dominującą ideologię potencjały, możliwości i wzorce.

W ten sposób dochodzi do głosu i wyraża się instynkt indywiduacji. Popęd czy też instynkt indywiduacji obecny jest we wszelkich formach życia co oznacza, że nie istnieje na Ziemi życie, które nie byłoby indywidualne. Każda forma życia z samej natury przejawia się w aspekcie zróżnicowanym, w przeciwnym razie życie by nie istniało. Umożliwia to urzeczywistnienie tego, co w człowieku na dany czas jest istotnie żywotne (aktualizacja). W zdrowym układzie społecznym to, co żywotne w indywidualnym procesie jednostki jest również żywotne i przydatne w społecznym wymiarze.

więcej >>POLECAMY ARTYKUŁY:


 

EKSPERTYZA: Socjomapa wykonana przez pracowników naukowych Katedry Socjologii ATH
w projekcie Ośrodek Kreatywności Obywatelskiej więcej  >>


Bogdan Oś "Dlaczego socjokreacja?":
Aktywność procesów we współczesnym społeczeństwie osiągnęła wyjątkową intensywność jeśli chodzi o natężenie zmian charakteryzujących się niespotykanym, jak dotychczas, zakresem i powszechnością występowania. Ostatnie lata w naszym kraju charakteryzują się jedną szczególną cechą, która w takim nasileniu nie występowała chyba nigdy. Zrzeszanie i organizowanie się pod różnymi postaciami, o różnym zasięgu, celach i wokół przeróżnych idei stało się widoczne na każdym poziomie i w każdym wymiarze naszego życia społecznego.   więcej >>


Bogdan Oś "Dlaczego socjokreacja? cz. 2" - "Po co nam centrum?":
Wieloletnie poszukiwania, studia i doświadczenia teatralne, muzyczne, terapeutyczne oraz pasje poznawcze, wiodące przez wielokulturowy krajobraz Świata, doprowadziły mnie do miejsca, które zawsze, we wszystkich kulturach związane było z organizacją, tworzeniem, powstawaniem czegoś nowego i świeżego. To swoiste centrum przyjmowało różne postaci: kamienia, góry, pala, drzewa, źródła, totemu, gwiazdy, magicznego ziela, miasta, władcy, szamana, bohatera, świątyni, wieży...itd. Przez długie tysiąclecia miało wartość Sacrum. (...)  W centrum wydarza się lub ma wydarzyć coś istotnego, ważnego, odkrywczego. Coś co ma wywołać dreszcz ekscytacji, wgląd, pobudzić do refleksji, zaspokoić różne potrzeby, nadać nowy kierunek ludzkim poszukiwaniom, przypomnieć o czymś ważnym, może zapomnianym, obudzić, wskazać na tajemnicę, uwznioślić.   więcej >>


Bogdan Oś "Dlaczego socjokreacja? cz. 3" - "Związki i połączenia. Wszystko jest ze sobą powiązane":
W przyrodzie wszystko służy wszystkiemu. Gdyby komórki lub organy jakiegokolwiek organizmu zaczęły zachowywać się tak jak ludzie, organizacje czy też społeczności wobec siebie, to nie przetrwałby on zbyt długo i nie byłby w stanie funkcjonować. Dziwimy się, że nie funkcjonują za dobrze organizmy społeczne, rodzinne i nasze własne. Biją na alarm naukowcy w związku z tym, co dzieje się z organizmem naszej planety. Konflikty, wojny, choroby, rozstania, nieporozumienia, niezrozumienie, ignorancja, marginalizacja i wykluczenie, nadużycia, przemoc, patologie, problemy i zagrożenia ekologiczne, deformacje zachowań, atomizacja i dysocjacja społeczna wyraźnie wskazują na pogubienie i utratę więzi.   więcej >>

Stowarzyszenie "Akademia Wspierania Rozwoju Człowieka" (AWRC) powstało w 2006 roku z potrzeby spotykania się i uczestniczenia w rozwoju zmierzającym w stronę jak najpełniejszego Człowieka. Celem jego istnienia jest realizacja i wspieranie działań socjotwórczych i kulturotwórczych, kształtowanie aktywnych postaw w życiu społecznym, przyczynianie się do rozwoju żywej i różnorodnej tkanki społecznej pozwalającej na pełny i satysfakcjonujący rozwój jednostek, grup i zbiorowości. więcej >>

Severn Suzuki z Kanady (z Dziecięcej Organizacji d/s Środowiska Naturalnego) "Wypowiedź na forum ONZ": Jestem Severn Suzuki i mówię w imieniu Dziecięciej Organizacji do spraw Środowiska Naturalnego. Jesteśmy grupą dwunasto i trzynastolatków z Kanady próbującą zmieniać świat:
Vanessa Suttie, Morgan Geisler, Michelle Quigg i ja. Wydaliśmy wszystkie nasze oszczędności, aby przebyć sześć tysięcy mil i powiedzieć Wam dorosłym, że musicie zmienić swój sposób działania. Przychodząc tu dziś, nie mam żadnych ukrytych zamiarów. Walczę o swoją przyszłość...
Pełny tekst >>


Jesteśmy widoczni na portalu Ammado Global Community of People Who Care
więcej >>


Fotoreportaż z występu grupy teatralnej TREMO i grupy muzycznej AXIS MUNDI podczas obchodów "Dnia Ziemi" w Andrychowie 23 IV 2007   więcej >>


Udział w międzynarodowym projekcie "Śpiew intuicyjny bramą do twojej wewnętrznej muzyki" 17-20 IV 2012 więcej >>www.socjokreacja.org    napisz do nas    nasz statut    created by: BAM    admin: yoni

© Copyright by Akademia Wspierania Rozwoju Człowieka