ROZWÓJ A ZDOBYWANIE WIEDZY

 

 

"Mędrzec, który uczy dobrze, umysły uczniów traktuje jak własny, Wpatruje się weń pilnie. Są jak jego własne dzieci. Serce Mędrca nie jest z kamienia. Jest wrażliwe na uczucia innych jak na własne."

Lao-Tzu, Tao Te Cing


"Pierwszą sprawą, którą należy odkrywać są fakty, a nie teorie."

C.G. Jung "Anima i Animus"


"Nasza indywidualna, świadoma psychika wywodzi się z pierwotnego stanu nieświadomości, a więc niezróżnicowania."

Levy-Bruhl "Mistyczna partycypacja"


"Wszystko to, co nieświadome jest niezróżnicowane i wszystko, co zdarza się nieświadomie, dzieje się na podłożu niezróżnicowania, czyli nie można określić, czy należy to do kogoś czy nie. Nie można ustalić a priori, czy to dotyczy mnie czy kogoś innego lub może nas oboje. Uczucia też nie dają tutaj żadnych wskazówek."

C.G.Jung "Anima i Animus"


"Kiedy przemawia do ciebie świat, nie można powiedzieć, czy to świat wpływa na ciebie, czy ty oddziałujesz na świat. Możesz uważać siebie za sprawcę pewnych wydarzeń, a także za adresata działań innych osób, ale nigdy nie wiesz na pewno, czy to ty wysyłasz wiadomości i otrzymujesz odpowiedzi, czy też świat wysyła je do ciebie, a ty na nie odpowiadasz. Nieodłączna symetria przekazu (dwucentryczność) czy też jego niezmienność oznacza, że nie możesz założyć, iż jesteś inicjującym lub twórczym centrum wszechświata. Jesteś jednym z aspektów świata. To radykalne przemieszczenie tożsamości z istnienia w charakterze centrum do roli uczestnika jest celem tradycji duchowych i mistycznych."

A. Mindell "The Shaman’s Body"


"Dziś również nauki ścisłe odchodzą od zewnętrznego obserwatora i postulują konieczność zaistnienia uczestnika dziejącego się procesu."

D. Bohm – "Ukryty porządek"


"Adaptacja nie może mieć miejsca bez ustępstw na rzecz obydwu światów. To, co możliwe i co konieczne wynika z rozważenia żądań świata wewnętrznego i rzeczywistości zewnętrznej, albo raczej z konfliktu pomiędzy nimi."

Heraklit


"Chodzi nam (…) o nowe stawianie pytań, o nowe – a jednak stare jak świat – pole psychicznych doświadczeń. Dopiero wówczas będziemy mogli zbudować stosunkowo aktualne teorie, gdy wystarczająca ilość ludzi pozna odpowiednie fakty psychologiczne. Niestety, wielu ludziom dla zbudowania teorii wystarczają jedynie dyskusje."

C.G. Jung "Anima i Animus"


"Zrozumieć przedmiot fizyczny znaczy przypisać mu prawdziwą egzystencję. Fakt, że świat doświadczeń zmysłowych jest zrozumiały, to cud".

A.Einstein (1954)


Dwie linie w dziejach filozofii europejskiej:

  1. Przyrodniczademokrytejska – o strukturze i genezie zjawisk fizyczno – biologicznych (ontologia, tj. Nauka o bycie).

  2. Teoriopoznawcza, humanistyczna – sokratejska - mówiąca o możliwościach poznawczych człowieka, genezie i granicach wiedzy ludzkiej, jak i o wartościach etycznych, moralnych i estetycznych (epistemologia, tj. Nauka o poznaniu)


wróć do PROJEKTÓW
www.czlowiek.org    www.socjokreacja.pl    napisz do nas    nasz statut    created by: BAM    admin: waltschak