Założenia, cele i sposoby działania Akademii (wyciąg ze statutu)

 

 

Akademia jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, o celach niezarobkowych, zawiązanym w celu realizacji i wspierania działań socjotwórczych i kulturotwórczych, kształtowania aktywnych postaw w życiu społecznym, przyczyniania się do rozwoju żywej i różnorodnej tkanki społecznej pozwalającej na pełny i satysfakcjonujący rozwój jednostki, grupy i zbiorowości.

 

Celami Akademii są:

 1. budowanie wspólnych podstaw socjokreacji w oparciu o przyjazną przestrzeń dla wymiany myśli, idei oraz działania;
 2. prowadzenie działań psycho- i socjoedukacyjnych (poszerzenie świadomości zjawisk psychologicznych i społecznych);
 3. tworzenie i promowanie wartościowych zjawisk socjotwórczych;
 4. wspomaganie organizacji pozarządowych w wymiarze technicznym, szkoleniowym i informacyjnym;
 5. propagowanie i promowanie humanistycznych, ekologicznych i głęboko demokratycznych postaw społecznych;
 6. wspieranie rozwiązań istniejących konfliktów i praca nad brakiem komunikacji pomiędzy elementami struktur społecznych;
 7. prowadzenie działalności naukowo-badawczej z poszanowaniem zasady jedności wszystkich zjawisk oraz wyjątkowości każdego systemu;
 8. propagowanie i realizacja w przestrzeni miasta Bielsko-Biała i poza nim spotkań różnych społeczności z uwzględnieniem kontaktów międzykulturowych;
 9. działania na rzecz integracji europejskiej w każdej z możliwych sfer życia społecznego;
 10. rozbudzanie świadomości przynależności do całego świata (dostrzeganie zjawisk makroświatowych w lokalnej przestrzeni – jednostki i zbiorowości);
 11. udzielanie pomocy osobom i rodzinom z powodu:
  • ubóstwa
  • sieroctwa
  • bezdomności
  • bezrobocia
  • wykluczenia społecznego i dyskryminacji
  • niepełnosprawności
  • długotrwałej choroby
  • alhoholizmu i narkomanii
  • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
   domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych
  • trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego
  • klęski żywiołowej lub ekologicznej
  • potrzeby ochrony macierzyństwa i wielodzietności;
 12. współpraca z organami państwowymi i samorządu terytorialnego oraz innymi organizacjami i instytucjami
  w zakresie realizacji celów przyjętych w punktach 1-11;
 13. współpraca z międzynarodowymi organizacjami i instytucjami w zakresie realizacji celów przyjętych
  w punktach 1-11.

Akademia swe cele realizuje poprzez:

 1. organizowanie konferencji, seminariów, prelekcji, sesji naukowych i spotkań dyskusyjnych oraz innych imprez;
 2. prowadzenie działalności edukacyjnej (szkolenia, wykłady, kursy i warsztaty) oraz wydawniczej;
 3. stworzenie ośrodka informacji i dokumentacji wspierającego realizację celów statutowych;
 4. promowanie partnerstwa pomiędzy sektorem pozarządowym, samorządami lokalnymi i regionalnymi oraz podmiotami gospodarczymi;
 5. wypowiadanie się w sprawach publicznych, a szczególnie w sprawach dotyczących ważnych przedsięwzięć realizowanych przez władze państwowe i samorządowe zarówno szczebla lokalnego jak i centralnego, które są związane z celami statutowymi;
 6. występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych instytucji, władz i urzędów oraz sądów w sprawach związanych z celami statutowymi;
 7. współpracę z osobami oraz instytucjami i organizacjami realizującymi podobne cele;
 8. włączanie się w organizowanie imprez i przedsięwzięć inicjowanych przez inne organizacje i instytucje realizujące podobne cele;
 9. przynależność do innych organizacji krajowych i międzynarodowych realizujących podobne cele;
 10. wykonywanie zadań zleconych przez organy państwowe i samorządu terytorialnego;
 11. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji;
 12. angażowanie się w ustalenia zasad etyki i stała troska o ich przestrzeganie;
 13. działanie na rzecz swoich członków poprzez wspieranie ich rozwoju i podnoszenie kwalifikacji;
 14. inne działania zmierzające do realizacji celów statutowych;

Działalność Akademii prowadzona jest na rzecz ogółu społeczności.

 

 

(Pełna wersja statutu do pobrania w stopce.)

 


   
www.socjokreacja.pl    napisz do nas    nasz statut    created by: BAM    admin: yoni

© Copyright by Akademia Wspierania Rozwoju Człowieka